Kancelaria Notarialna

ul. Różana 1A/2, 58-100 Świdnica.
tel/fax: 74 853 39 62, 74 857 81 41
sekretariat@notariuszswidnica.pl

Kancelaria czynna:
od pon.-pt. 9:00-16:00.

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godzin czynności notarialnych.

 

Notariusz jako osoba zaufania publicznego powołany jest do dokonywania czynności, którym Strony są obowiązane bądź pragną nadać formę aktu notarialnego.

Zgodnie z art.79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie Stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

W celu dokonania określonej czynności prosimy o uprzedni osobisty, telefoniczny, bądź mailowy, kontakt z naszą Kancelarią, w celu zweryfikowania dokumentów, ustalenia terminu oraz szczegółów transakcji.

Podstawowymi dokumentami, które należy przedłożyć, są:

•  w celu dokonania zbycia nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu :

–  aktualny odpis księgi wieczystej;
–  podstawę nabycia (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, przydział ze Spółdzielni, decyzja, etc.);
–  aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni (jeżeli przedmiotem transakcji ma być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu);

•  do przeprowadzenia postępowania spadkowego :

–  odpis skrócony aktu zgonu;
–  poświadczony urzędowo numer PESEL osoby zmarłej;
–  testament (jeżeli został sporządzony);
–  odpowiednie odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców.

Ponadto jeżeli przedmiotem czynności notarialnej ma być przedmiot pochodzący ze spadku lub darowizny uczynionej po 01 stycznia 2007 roku, dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Pozostałe dokumenty niezbędne do dokonania danej czynności, notariusz dobierze indywidualnie, po zapoznaniu sie z przedstawionymi przez Strony dokumentami.